Popular Posts

ขั้นตอนการคืนเงินประกัน การใช้ไฟฟ้าด้วยมือถือ ง่ายๆ ภายใน 3 นาที (MEA)


ไปที่ GOOGLE serach : คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า mea หรือ https://measy.mea.or.th LINK... https://www.mea.or.th/content/detail/87/5287 ขั้นตอนการคืนเงินประกัน การใช้ไฟฟ้าด้วยมือถือ ง่ายๆ ภายใน 3 นาที (MEA) สรุปขั้นตอนแบบ บุคคลธรรมดา" 1. เลือก "บุคคลธรรมดา" 2. กรอกข้อมูล" บัตรประชาชน13หลัก" 3. กรอก เบอร์โทรศัพท์ "ช่องทางการติดต่อ" 4. เลือก"ช่องทางการรับเงิน" ** เจ้าของชื่อบัญชีธนาคาร ต้องตรงกับ ชื่อผู้วางหลักประกัน เสร็จเรียบร้อย ถ้าต้องการเช็คข้อมูลไปที่ "ตรวจสอบเรื่อง" ................................................................................................... VDO สอนวิธี ลงทะเบียน รับเงินคืน การขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเข้าใจง่าย แบบละเอียด(PEA /กฟภ.) LINK.. https://www.youtube.com/watch?v=2ZGqlIWX-nM&t=79s ................................................................................................... #คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าmea #การไฟฟ้านครหลวง #ด้วยมือถือ #ขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า #MEA #PEA #กฟภ. #มิเตอร์ #ประกันมิเตอร์ #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค #การขอคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า #ผ่านระบบออนไลน์

No comments